Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lumette Verlichting V.O.F.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, koopovereenkomsten en leveranties van roerende zaken, producten en diensten tussen enerzijds Lumette Verlichting V.o.f., gevestigd te Tilburg, hierna te noemen: Lumette en/of verkoper, en anderzijds de afnemer(s) van Lumette: hierna te noemen: de koper(s).

1.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, worden door Lumette niet aanvaard, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk met de koper is overeengekomen.

Artikel 2. Aanbod

2. De in de winkel van Lumette ten toon gestelde zaken en producten worden ten verkoop aangeboden. Alle door Lumette gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle prijzen van de ten toon gestelde artikelen zijn inclusief BTW en in euro’s uitgedrukt.

Artikel 3. Overeenkomst

3. Een overeenkomst komt tot stand indien een door de koper geplaatste bestelling, op basis van een door Lumette gedane aanbieding, door Lumette is aanvaard. Een bestelling geldt als aanvaard indien en zodra Lumette de bij de bestelling behorende factuur/nota of kassabon dan wel schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de bestelling aan de koper heeft uitgereikt dan wel heeft verstuurd.

Artikel 4. Bestellingen / leveringen

4.1 Een door de koper geplaatste en door Lumette aanvaarde bestelling wordt door Lumette aan de koper geleverd in de winkel van Lumette tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de betreffende levering elders zal plaatsvinden. Indien de levering, op verzoek van de koper, elders zal plaatsvinden heeft Lumette het recht om daarvoor additionele kosten in rekening ter brengen aan de koper. De hoogte van deze kosten zal, desgevraagd, op voorhand aan de koper worden meegedeeld.

4.2 Indien door Lumette in verband met de levering van de door de koper bestelde zaak/product aanvullende werkzaamheden en/of diensten moeten worden verricht dan zijn de daaraan verbonden kosten nimmer in de koopprijs van de zaak/product begrepen tenzij dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

Lumette heeft het recht om de betreffende kosten afzonderlijk aan de koper in rekening te brengen en zal, desgevraagd door de koper en voor zover in redelijkheid mogelijk, op voorhand een schatting verstrekken van de te verwachten kosten.

Artikel 5. Leveringstermijnen

5. Indien een door de koper besteld product bij Lumette niet op voorraad is zal Lumette zo nauwkeurig mogelijk aangeven wat de te verwachten leveringstermijn zal zijn. Aan deze door Lumette opgegeven leveringstermijn kan door de koper geen recht worden ontleend. In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn zullen partijen in overleg treden om te bezien of levering van het door de koper bestelde product nog binnen een redelijke periode kan geschieden. Indien partijen in goed overleg tot de conclusie komen dat daarvan geen sprake is zal de koopovereenkomst worden ontbonden hetgeen zal blijken uit het feit dat door Lumette aan de koper een credit factuur/nota is verstrekt dan wel schriftelijk is bevestigd dat de koopovereenkomst is ontbonden. Zijn/worden partijen het niet eens over een ontbinding van de koopovereenkomst dan zal de koper Lumette schriftelijk in gebreke stellen en Lumette een redelijke termijn gunnen waarbinnen alsnog dient te worden geleverd.

Artikel 6. Betalingscondities / Overgang risico

6.1 Volledige betaling van de door Lumette aan de koper geleverde zaak/product zal uiterlijk plaatsvinden op het moment van levering tenzij partijen schriftelijk een andere c.q. betalingsafspraak hebben gemaakt. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Indien er tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en het moment van levering van de bestelde zaak/product een bepaalde periode zit heeft Lumette het recht om een naar haar oordeel redelijke aanbetaling te vragen van de koper.

Ter zake de betaling van de door Lumette verstrekte factuur/nota komt aan de koper geen recht op opschorting of verrekening toe.

6.2 Indien de koper niet binnen de in artikel 6 lid 1 bedoelde termijn heeft betaald zal hij direct in verzuim zijn. Onverminderd alle overige rechten die Lumette in dat geval op grond van de wet en/of op grond van deze voorwaarden toekomt, zal de koper over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand.

6.3 Bovendien zal de koper in dat geval gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die Lumette moet maken om tot gehele of gedeeltelijke inning van het openstaande factuurbedrag te geraken.

6.4 Op het moment van levering van het bestelde product door Lumette gaat het risico van het verkochte product volledig over naar de koper.

Artikel 7. Reclames / non-conformiteit / gebreken

7.1 De koper is, op straffe van verval van zijn rechten, gehouden de geleverde zaak/product bij levering tezamen met de verkoper te controleren op juistheid, volledigheid en afwezigheid van gebreken, eventuele uiterlijk zichtbare beschadigingen daaronder nadrukkelijk begrepen. Ten blijke daarvan zal de koper de op de factuur/nota vermelde akkoordbevinding ondertekenen. Indien de geleverde zaak/product niet overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen of indien een gebrek wordt geconstateerd dient de koper dit terstond schriftelijk aan Lumette mee te delen onder exacte vermelding van hetgeen door koper is geconstateerd.

7.2 Niet zichtbare gebreken c.q. een gebrek aan de elektronica die bij een normale en zorgvuldige controle, bij levering, redelijkerwijs niet kon worden geconstateerd, dient door de koper schriftelijk, per email, binnen 24 uur na ontdekking, aan Lumette ter kennis te worden gebracht.

7.3 Indien de geleverde zaak/product niet overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen of indien een gebrek wordt geconstateerd, heeft de koper slechts het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden nadat hij Lumette eerst schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegund om de ontbrekende zaak/product alsnog te leveren dan wel een vervangende zaak/product te leveren.

7.4 Ieder recht van de koper om ter zake de geleverde zaak/product te reclameren vervalt, indien:

  1. de klacht betreffende een zaak/product zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 niet onmiddellijk, op de in artikel 7 lid 1 aangegeven wijze, ter kennis wordt gebracht van Lumette;
  2. de klacht betreffende een zaak/product zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 niet terstond nadat deze redelijkerwijs kon worden ontdekt schriftelijk aan Lumette ter kennis is gebracht;
  3. de zaak/product na het moment van levering van aard of samenstelling werd gewijzigd dan wel geheel of gedeeltelijk werd beschadigd dan wel geconstateerd wordt dat daaraan door anderen dan de verkoper, al of niet met toestemming van de koper, reparatiewerkzaamheden zijn verricht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3 is Lumette op grond van een toerekenbare tekortkoming of op grond van een toerekenbare onrechtmatige daad jegens de koper slechts aansprakelijk voor de schade die daarvan het directe en typische gevolg is. Lumette is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omzet- en/of winstderving, bedrijf- of stagnatieschade en overige indirecte en/of gevolgschade aan de zijde van de koper, alsmede voor schade aan en/of van derden.

8.2 In alle gevallen, waarin op Lumette jegens de koper een verbintenis tot schadevergoeding rust, is de omvang van deze verbintenis in elk geval steeds beperkt tot de maximale dekking van de door Lumette afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Lumette is jegens de koper gehouden zich deugdelijk tegen aansprakelijkheid te verzekeren en verzekerd te blijven.

Artikel 9. Garantie

9. Op een door Lumette aan een koper verkocht en geleverd product wordt door Lumette een garantie gegeven die identiek is aan de garantie zoals die door de producent van het betreffende product aan Lumette wordt gegeven. Desgevraagd zal Lumette de koper daarover informeren. De garantie die door Lumette wordt gegeven zal nimmer meer inhouden of verder strekken dan de garantie van de producent van het betreffende artikel.

Indien en zodra de koper kennis heeft gekregen van een defect aan het gekochte product waarvan de koper van mening is dat dit onder de garantie valt zal de koper Lumette hiervan per omgaande, en op verval van recht uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking hiervan, schriftelijk in kennis stellen. Ten bewijze van het feit dat de koper het betreffende product bij Lumette heeft gekocht zal de koper de factuur van de aankoop van het betreffende product aan Lumette overleggen c.q. verstrekken.

Zodra Lumette door koper schriftelijk is geïnformeerd over het defect van/aan het gekochte product en de factuur van de aankoop van het betreffende product heeft overlegd zal Lumette de koper schriftelijk berichten of het beroep op garantie correct is en door Lumette in behandeling zal worden genomen dan wel niet correct is en zal worden afgewezen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Lumette is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

10.2 Indien Lumette door overmacht of door andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere maar niet beperkt tot werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten, havenstakingen en brand, ofwel bij Lumette ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Lumette het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, ofwel – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

10.3 De koper is in voornoemd geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11. Zolang enige factuur ter zake van een overeenkomst tot koop en levering van een zaak/product niet integraal is voldaan blijven alle door Lumette uit hoofde van die overeenkomst geleverde producten eigendom van Lumette. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook ter zake van vorderingen van Lumette uit hoofde van vergoeding van schade, rente en kosten wegens het niet nakomen van een zodanige overeenkomst.

Artikel 12. Bijzondere bepaling

12. Indien er voor Lumette aanleiding is om een koper van een bij Lumette gekocht product de gelegenheid te bieden om het gekochte product te ruilen zal Lumette dit schriftelijk aan de betreffende koper meedelen. Met deze schriftelijke mededeling c.q. bevestiging heeft de koper het recht om een vervangend product bij Lumette uit te zoeken met een waarde die niet minder is dan de waarde van het gekochte product. Strikte voorwaarde is dat het gekochte en in te ruilen product volledig in nieuwstaat en derhalve geheel onbeschadigd is.

Gedurende 30 dagen, ingaande per de dag van de dagtekening van de schriftelijke mededeling van Lumette aan de koper dat hij het recht krijgt om een vervangend product uit te kiezen, heeft de koper het recht om een vervangend product te kiezen.

Uiterlijk op de dag van levering door Lumette van het vervangend product aan de koper zal de koper het oorspronkelijk gekochte product, in de hiervoor vermelde staat, terug leveren aan Lumette.

Indien het vervangend product een grotere waarde heeft dan het oorspronkelijk gekochte product zal de koper het prijsverschil bij de levering van het vervangend product aan Lumette betalen.

Artikel 13. Toepasselijk recht / Deponering Voorwaarden

13.1 Op alle met Lumette gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende zaken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant te Breda onder nummer 18 / 2018.

Download de algemene voorwaarden als PDF

Reviews

Wat klanten over ons zeggen

17/05/2024
Mooie winkel met een grote keus en diversiteit aan lampen. De winkel wordt beheerd door een vriendelijk en enthousiast echtpaar. Na aankoop zijn alle lampen door de winkel opgehangen zodat ze nu perfect en op de juiste plek hangen.
28/03/2024
Wij waren zeer tevreden met de verlichting van Lumette. Silvia was erg behulpzaam en gaf ons goed advies. Wij hebben meer lampen nodig in ons nieuwbouw appartement en gaan zeker terug naar Lumette.
14/03/2024
Wij hebben een hele fijne en snelle service ondervonden bij het bestellen en plaatsen van onze verlichting. Het ziet er allemaal heel mooi uit en het is met enorm veel zorg geplaatst. Dank je wel.
19/12/2023
Goede service, lamp prima opgehangen. Verpakkingsmateriaal mee teruggenomen. Goede uitleg over het gebruik van de lamp. Enige puntje van kritiek was de vriendelijkheid van de man die de lamp kwam ophangen. Misschien door de drukte.
05/09/2023
geweldig assortiment, persoonlijke benadering, snelle montage ter plekke. Zeer tevreden. Een aanrader.
04/08/2023
Van advisering in de winkel tot levering en montage: alles perfect!
26/06/2023
Hele mooie lampen en een super goede service.
29/03/2023
We hebben de perfecte lamp gevonden voor de eetkamer bij Lumette Verlichting. De lamp kent een heel sfeervolle toon voor "allerdaags gebruik", maar als ik mijn krant wil lezen, kan ik drie extra lampen inschakelen die me een heel helder licht geven, zonder dat de mooie sfeer verdwijnt. De lamp kan gewoon aan en uit met een lichtschakelaar, maar is ook te bedienen met een afstandsbediening om de verlichting te dimmen of juist wat sterker te maken. De drie lampen voor bijvoorbeeld het lezen, zijn met een app te bedienen. Alles zeer zorgvuldig en netjes gemonteerd door Gerard. Heel erg blij met deze lamp. Heel erg blij met de aankoop en het fantastische proces van oriënteren, beslissen en laten monteren. Afspraak is afspraak waarbij ik ook keurig werd gebeld om te checken of de afspraak door kon gaan. Zo fijn dat er dit soort ondernemers bestaan die een kwaliteitsproduct leveren en kwaliteit van service aan hun klanten geven. Daar wordt een mens erg blij van! Dank en vijf sterren is dik en dik verdiend!